Skip to main content

Disclaimer (English version below)

Deze website valt onder beheer van de Ilse Wouters Academy (IWA). Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna het ‘IWAweb’) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud 

Het IWAweb wordt met grote zorg samengesteld. Tevens wordt getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De IWA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van het IWAweb. We verzoeken u bij twijfel over de inhoud van het IWAweb contact op te nemen met ons. [email protected]

Aansprakelijkheid 

De IWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op het IWAweb of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op het IWAweb worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van het IWAweb. De IWA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar gelinkt wordt.

Auteursrecht 

Op het IWAweb afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij de IWA of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot het IWAweb.

Door bezoekers van het IWAweb ingezonden materiaal, in de vorm van onder meer Facebook- of Twitter-berichten, e-mails, foto’s, feedbackformulieren of andere reacties, kunnen door de IWA of gelieerde instellingen worden gebruikt ter verbetering of aanpassing van het IWAweb.

Het is de gebruiker van het IWAweb niet toegestaan de inhoud van het IWAweb te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de IWA.

———————————————————————————————————————

Disclaimer

This website is managed by the Ilse Wouters Academy (IWA). Use of this website is subject to the following conditions and restrictions. The use of this website (hereinafter the “IWAweb”) means that the user agrees with the disclaimer below.

Content

The IWAweb is compiled with great care. An attempt is also made to keep the information up to date. Nevertheless it is possible that there are imperfections in the information. The IWA reserves the right to make changes to the content of the IWAweb without prior warning. We ask you to contact us in case of doubt about the content of the IWAweb. [email protected]
Liability
The IWA cannot be held liable for the content of the information on the IWA web or for the consequences of its use. No rights can be derived from the data as displayed on the IWAweb. No guarantee is provided for the flawless and uninterrupted functioning of the IWAweb. The IWA is not responsible for the content of third-party websites that are linked to.

Copyright

Data displayed on the IWAweb, including but not limited to texts, photos, illustrations, graphic material, (trade) names, logos, goods and service marks are owned or licensed by the IWA or affiliated institutions and are protected by copyright, trademark law and / or any other intellectual property right. The (intellectual) property rights are in no way transferred to (legal) persons who gain access to the IWAweb.
Material submitted by visitors to the IWAweb, in the form of Facebook or Twitter messages, e-mails, photos, feedback forms or other responses, can be used by the IWA or affiliated institutions to improve or adapt the IWAweb.
The user of the IWAweb is not permitted to multiply, modify, delete, forward, distribute, distribute or make available to third parties the content of the IWAweb without payment, without the express written permission of the IWA.

[email protected]
06 2354 8979
Daalakkersweg 2, Hal 8
5641 JA Eindhoven