Skip to main content

Algemene voorwaarden/ Terms & conditions
(English version below)

Inschrijving

De betalingsplichtige schrijft zich in door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier (digitaal of schriftelijk) en gaat daarmee akkoord met de volgende algemene voorwaarden en bepalingen van de Ilse Wouters Academy:

 1. Iedere eerste les van een cursus is een proefles en geheel gratis. Mocht de cursus na deze proefles toch niet de juiste keuze blijken te zijn, dan dient de cursist/betalingsplichtige dit binnen 3 dagen aan de Ilse Wouters Academy kenbaar te maken. Als de cursist deelneemt aan de tweede les, dan is de inschrijving definitief.
 2. De data van alle lessen worden vermeld op de website. Door inschrijving ga je hiermee akkoord en word je dus geacht beschikbaar te zijn op deze data. Aanwezigheid is erg belangrijk i.v.m. de continuïteit van de lessen. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of wegens andere redenen die buiten de cursist liggen, worden vervangen of ingehaald. Bij afwezigheid van de cursist is dat niet het geval.
 3. Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen van relevante gegevens dienen terstond per mail doorgegeven te worden aan de administratie op [email protected]

Plaatsing

 1. Al onze cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
  Het minimum en/of maximum aantal cursisten wordt altijd bepaald door de Ilse Wouters Academy.
 2. De datum van ondertekening door cursist of betalingsplichtige geldt als inschrijvingsdatum.
 3. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst worden de eerst volgenden een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich minder cursisten melden, dan wordt hierover tijdig bericht en in overleg met de Ilse Wouters Academy altijd gekeken naar een passende oplossing.nl.
 4. De Ilse Wouters Academy behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van reden de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen.

Betaling

 1. De prijs van de cursus staat bij elke cursus vermeld op de website, of is op aanvraag verkrijgbaar. Na de tweede lesweek ontvangt de betalingsplichtige een factuur per email. Kijk voor actuele prijzen op www.ilsewoutersacademy.com. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Onze cursusgelden zijn inclusief BTW en inclusief inschrijvings- en administratiekosten.
 3. Bij tussentijdse opzegging van de cursus blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van de desbetreffende cursus. Slechts in gevallen van verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk in te dienen bij de administratie.
 4. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaaId, indien na herinnering en aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
 5. Annulering dient schriftelijk te geschieden via mail naar [email protected] en kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus.

Overmacht

 1. De Ilse Wouters Academy houdt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen.
 2. De Ilse Wouters Academy behoudt zich het recht voor cursussen te verplaatsen naar een ander tijdstip of andere datum. Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten, of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende cursus is gesteld, niet wordt gehaald of anderszins, zullen de cursisten een plaats worden aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud.

Promotiemateriaal

 1. De Ilse Wouters Academy is bevoegd tot het maken en publiceren van foto en video materiaal t.b.v. promotionele activiteiten op de website en social media. Tenzij de cursist hier expliciet en schriftelijk bezwaar op heeft aangetekend.
 2. Voor alle opnames tijdens de cursussen, presentaties en voorstellingen door cursisten of docenten op beeld of geluid berusten alle rechten, waaronder het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, bij de Ilse Wouters Academy

Aansprakelijkheid

Ilse Wouters Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten.

© Ilse Wouters Academy aug 2017

Privacyverklaring Ilse Wouters Academy

We hechten veel belang aan uw privacy en zijn daarom transparant over welke gegevens we verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een database die goed beveiligd wordt.

Wie zijn wij?

Ilse Wouters Academy
Sectie-C
Daalakkersweg 2, Hal 8
5641 JA Eindhoven
Nederland
[email protected]
06-2354 8979
KvK nummer: 17179087
BTW: NL001694397B64

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Statistieken

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn overigens volledig anoniem.

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s beken worden. We gebruiken deze gegevens om onze dienstverlening te optimaliseren. Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruik maken.

Contactinformatie

Door het invullen van formulieren laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Persoonlijke gegevens (NAW gegevens) die wij kunnen gebruiken zijn Naam, Adres, Woonplaats, Emailadres, Telefoonnummer, Leeftijd, Geslacht, en andere relevante gegevens die wij om administratieve en wettelijke redenen en voor het aanbieden, uitvoeren, aanpassen en optimaliseren van onze diensten nodig hebben.

EvaluatieNa afloop van trainingen of verhuring registreren we je evaluatie. De evaluaties gebruiken we als instrument om onze diensten en producten te monitoren en de kwaliteit te monitoren en te vergroten. Als je daar expliciet toestemming voor geeft gebruiken we je feedback als review voor onze diensten en producten.

Beeldmateriaal

Het beeldmateriaal dat wij gebruiken bij communicatie-uitingen hebben als doel om ondersteunend te zijn aan de boodschap. Hiervoor gebruiken wij afwisselend sfeerbeelden. Geef het door als je ongewenst op een beeld op de website door een e-mail te sturen naar: [email protected]

De Ilse Wouters Academy is actief op diverse social media. We hebben onder meer accounts op Facebook, Instagram en Linkedin etc. Via deze accounts kunt u reageren op berichten die wij publiceren. Doel daarvan is om geïnteresseerden op de hoogte te brengen van wat er speelt en ze voor meer informatie te leiden naar onze eigen website. Ilse Wouters Academy verzamelt geen persoonsgegevens via deze accounts. Wel gebruiken we generieke informatie, zoals het aantal reacties, onder meer om het bereik te analyseren en ons aanbod te verbeteren.  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Ilse Wouters Academy site kan bezocht worden door personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Ilse Wouters Academy zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Met wie delen wij uw data?

Ilse Wouters Academy gebruikt alleen zelf uw gegevens en deelt die niet met derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met organisaties of personen die jouw gegevens in onze opdracht verwerken (denk aan de ict-ondersteuner of websitebeheerder). 

Het kan zijn dat er een aanwezigheidsregistratie plaatsvindt. Indien er een aanwezigheidseis gesteld is door je werkgever zullen we deze registratie met je werkgever delen. 

Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?

Ilse Wouters Academy bewaart de persoonsgegevens tot 5 jaar na uitschrijving van een deelnemer. Dat is deels een wettelijke eis en deels ten behoeve van ons deelnemer volgsysteem.

Beveiliging

Ilse Wouters Academy is alleen via een SSL beveiligde verbinding te bereiken. Dat betekent dat ingevulde gegevens dus versleuteld worden verstuurd, en niet door derden kunnen worden gelezen. Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen waardoor noch wij zelf, noch buitenstaanders ze kunnen achterhalen.
Wij maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Alles servers van de Ilse Wouters Academy staan fysiek in de EU, en zijn dus niet onderhevig aan de Amerikaanse Patriot Act.

De databases waarop persoonsgegevens staan, en waarop de gegevens worden opgeslagen, zijn zelf ook versleuteld. Het ontsleutelen van de databasegegevens vereist een encryptiesleutel die ook alleen op onze eigen servers in het beveiligde netwerk staat. De gegevens in de databases zijn zonder die sleutel dus niet leesbaar.

Nadat jouw gegevens bij de Ilse Wouters Academy in bezit zijn gekomen, komen ze in het servernetwerk van de Ilse Wouters Academy terecht. Ons netwerk wordt beheerd door een gerenommeerde ICT partner en websitebeheerder met veel ervaring op het gebied van beveiliging. Binnen dat netwerk zijn ook alle verbindingen versleuteld met SSL. Ook is dit interne netwerk niet bereikbaar van buitenaf. Daarnaast kunnen onze eigen servers alleen bij de data die zij nodig hebben voor hun specifieke taak, dus een test- of emailserver kan niet bij de gegevens die voor de live-website nodig zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij  nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden geen besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit. 

Welke rechten heeft u?

Als gebruiker heeft u een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Ilse Wouters Academy richten door een e-mail te sturen naar [email protected] waarna wij ons best doen uw aanvraag zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

U heeft altijd het recht om uw gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Meer informatie: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

Ilse Wouters Academy heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 11-11-2019. 

TERMS & CONDITIONS ILSE WOUTERS ACADEMY

Registration

Students register by means of the registration form (digitally or in writing) and therewith agree to the following Terms and Conditions of the Ilse Wouters Academy:

 1. Every first lesson of a course is a trial lesson and free of charge. Should, after this trial lesson, that specific course prove to be not the right choice, the student/payer should notify the Ilse Wouters Academy of this within 3 days. If the student takes part in the second lesson, the registration is final.
 2. Dates of all lessons can be found on the website. By registering, the student agrees to these dates and therefore is deemed to be available then. Actual presence is very important with regard to the continuity of the lessons. Any lessons that are cancelled due to illness of the teacher or other reasons beyond the control of the student, will be rescheduled. If a student is absent, this will not be the case.
 3. The administration department should be immediately notified of address changes and/or any other changes in relevant information, via an email to [email protected]

Placement

 1. All our courses will take place if there are sufficient registrations. The minimum and maximum number of students will be determined by the Ilse Wouters Academy.
 2. The date of signing by student or payer counts as registration date.
 3. In case more students register for a course, the first in line will be offered a place in the next course with the same content. In case there are not sufficient registrations, students will be notified in a timely fashion and together with the Ilse Wouters Academy a fitting solution will be looked for.
 4. The Ilse Wouters Academy reserves the right to deny or refuse a student the access to a course, however always stating the reason for this decision.

Payment

 1. Prices for all courses can be found on the website or are available upon request. After the second lesson week the person liable for payment receives an invoice by email. For current prices see ilsewoutersacademy.com. Published prices may be subject to change.
 2. Our course fees include VAT and registration- and administration costs.
 3. In the event of early termination of the course, tuition fees remain due for the remainder of the course. Only in case of relocation to a different place of residence or prolonged illness of the student (documented with a doctor’s statement) this rule may be deviated from. Requests for that should be submitted in writing to the administration.
 4. The invoice should be paid within 14 days. In case the amount due is still not paid after 2 reminders, the claim will be forwarded to a collection agency. Administration costs of the reminder as well as the collection costs, including extrajudicial costs, are at the expense of the person liable for payment.
 5. All cancellations should be done in writing by sending an email to [email protected]. This can be done up to ten days before the start of the course.

Force majeure

 1. The Ilse Wouters Academy reserves the right to replace the original teacher.
 2. The Ilse Wouters Academy reserves the right to reschedule courses to a different time or date. In case a course is cancelled, either wholly or partly, due to force majeure as a result of unavailability of one or more teachers or facilities, or in case the minimum number of participants required for that specific course is not met, or for any other reason, the students will be offered a place in the next course with the same content.

Promotion material

 1. The Ilse Wouters Academy is authorised to make and publish photographic- and video materials for promotional purposes on the website and social media, unless the student specifically objects to this beforehand in writing.
 2. For all recordings made of students or teachers, during courses, presentations and performances (either image or sound), all rights, including copyright and other intellectual property rights, lie with the Ilse Wouters Academy.

Liability

Ilse Wouters Academy is in no way liable for any loss or damage to personal property. It is advisable not to leave anything in publicly accessible spaces.

[email protected]
06 2354 8979
Daalakkersweg 2, Hal 8
5641 JA Eindhoven