Inschrijving

De betalingsplichtige schrijft zich in door middel van het daarvoor bestemde inschrijfformulier (digitaal of schriftelijk) en gaat daarmee akkoord met de volgende algemene voorwaarden en bepalingen van de Ilse Wouters Academy:

 1. Iedere eerste les van een cursus is een proefles en geheel gratis. Mocht de cursus na deze proefles toch niet de juiste keuze blijken te zijn, dan dient de cursist/betalingsplichtige dit binnen 3 dagen aan de Ilse Wouters Academy kenbaar te maken. Als de cursist deelneemt aan de tweede les, dan is de inschrijving definitief.
 2. De data van alle lessen worden vermeld op de website. Door inschrijving ga je hiermee akkoord en word je dus geacht beschikbaar te zijn op deze data. Aanwezigheid is erg belangrijk i.v.m. de continuïteit van de lessen. Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of wegens andere redenen die buiten de cursist liggen, worden vervangen of ingehaald. Bij afwezigheid van de cursist is dat niet het geval.
 3. Adreswijzigingen en/of andere wijzigingen van relevante gegevens dienen terstond per mail doorgegeven te worden aan de administratie op [email protected]

Plaatsing

 1. Al onze cursussen vinden doorgang bij voldoende aanmeldingen.
  Het minimum en/of maximum aantal cursisten wordt altijd bepaald door de Ilse Wouters Academy.
 2. De datum van ondertekening door cursist of betalingsplichtige geldt als inschrijvingsdatum.
 3. Indien zich voor een cursus meer deelnemers melden dan kunnen worden geplaatst worden de eerst volgenden een plaats aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud. Indien zich minder cursisten melden, dan wordt hierover tijdig bericht en in overleg met de Ilse Wouters Academy altijd gekeken naar een passende oplossing.nl.
 4. De Ilse Wouters Academy behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van reden de toegang tot een cursus te weigeren of te ontzeggen.

Betaling

 1. De prijs van de cursus staat bij elke cursus vermeld op de website, of is op aanvraag verkrijgbaar. Na de tweede lesweek ontvangt de betalingsplichtige een factuur per email. Kijk voor actuele prijzen op www.ilsewoutersacademy.com. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Onze cursusgelden zijn inclusief BTW en inclusief inschrijvings- en administratiekosten.
 3. Bij tussentijdse opzegging van de cursus blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van de desbetreffende cursus. Slechts in gevallen van verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken hiertoe dient men schriftelijk in te dienen bij de administratie.
 4. De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaaId, indien na herinnering en aanmaning, het verschuldigde bedrag niet wordt voldaan, wordt de invordering in handen gegeven van een incassobureau. De administratiekosten van de aanmaning en de kosten van de invordering, inclusief buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de betalingsplichtige.
 5. Annulering dient schriftelijk te geschieden via mail naar [email protected] en kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de cursus.

Overmacht

 1. De Ilse Wouters Academy houdt zich het recht voor de oorspronkelijke docent te vervangen.
 2. De Ilse Wouters Academy behoudt zich het recht voor cursussen te verplaatsen naar een ander tijdstip of andere datum. Indien een cursus geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden als gevolg van overmacht door het uitvallen van een of meer docenten of faciliteiten, of indien het minimum aantal deelnemers, dat voor betreffende cursus is gesteld, niet wordt gehaald of anderszins, zullen de cursisten een plaats worden aangeboden in een volgende cursus met dezelfde inhoud.

Promotiemateriaal

 1. De Ilse Wouters Academy is bevoegd tot het maken en publiceren van foto en video materiaal t.b.v. promotionele activiteiten op de website en social media. Tenzij de cursist hier expliciet en schriftelijk bezwaar op heeft aangetekend.
 2. Voor alle opnames tijdens de cursussen, presentaties en voorstellingen door cursisten of docenten op beeld of geluid berusten alle rechten, waaronder het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom, bij de Ilse Wouters Academy

Aansprakelijkheid

Ilse Wouters Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het verlies van of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten.

© Ilse Wouters Academy aug 2017